top of page

Información en otros idiomas

English:
If you, or someone you’re helping, has questions about Generalcover Insurance, you have the right to get help and information in your language at no cost. To talk to an interpreter, call 1-855-944-0103
.

Español (Spanish): 
Si usted, o alguien a quien está ayudando, tiene preguntas acerca de Generalcover Insurance, tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete, llame al 1-855-944-0103
.

Kreyòl (French Creole): 
Si oumenm, oubyen yon moun w ap ede, gen kesyon nou ta renmen poze sou Generalcover Insurance, ou gen tout dwa pou w jwenn èd ak enfòmasyon nan lang manman w san sa pa koute w anyen. Pou w pale avèk yon entèprèt, sonnen nimewo 1-855-944-0103
.

Tiếng Việt (Vietnamese): 
Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có câu hỏi về Generalcover Insurance, quý vị sẽ có quyền được giúp và có thêm thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói chuyện với một thông dịch viên, xin gọi 1-855-944-0103
.

Português (Portuguese): 
Se você, ou alguém a quem você está ajudando, tem perguntas sobre o Generalcover Insurance, você tem o direito de obter ajuda e informação em seu idioma e sem custos. Para falar com um intérprete, ligue para 1-855-944-0103
.

中文 (Chinese): 
如果您,或是您正在協助的對象,有關於 Generalcover Insurance 方面的問題,您有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。如果要與一位翻譯員講話,請撥電話 1-855-944-0103
.

Français (French): 
Si vous-même ou une personne que vous aidez avez des questions à propos d’Generalcover Insurance, vous avez le droit de bénéficier gratuitement d’aide et d’informations dans votre langue. Pour parler à un interprète, appelez le 1-855-944-0103
.

Tagalog: 
Kung ikaw, o ang iyong tinutulangan, ay may mga katanungan tungkol sa Generalcover Insurance, may karapatan ka na makakuha nang tulong at impormasyon sa iyong wika ng walang gastos. Upang makausap ang isang tagasalin, tumawag sa 1-855-944-0103
.

Русский язык (Russian): 
В случае возникновения у вас или у лица, которому вы помогаете, каких-либо вопросов о программе страхования Generalcover Insurance вы имеете право получить бесплатную помощь и информацию на своем родном языке. Чтобы поговорить с переводчиком, позвоните по телефону 1-855-944-0103
.

العربية (Arabic): 
إذا كان لديك أو لدى شخص تساعده أسئلة حول Generalcover Insurance، لديك الحق في الحصول على المساعدة والمعلومات الضرورية بلغتك من دون أية تكلفة. للتحدث مع مترجم اتصل بـ 0103-944-855-1

Italiano (Italian): 
Se lei, o una persona che lei sta aiutando, avesse domande su Generalcover Insurance, ha diritto a usufruire gratuitamente di assistenza e informazioni nella sua lingua. Per parlare con un interprete, chiami l’ 
1-855-944-0103.

Deutsch (German): 
Falls Sie oder jemand, dem Sie helfen, Fragen zu Generalcover Insurance hat, haben Sie das Recht, kostenlose Hilfe und Informationen in Ihrer Sprache zu erhalten. Um mit einem Dolmetscher zu sprechen, rufen Sie bitte die Nummer 1-855-944-0103
 an.

한국어 (Korean): 
만약 귀하 또는 귀하가 돕고 있는 어떤 사람이 Generalcover Insurance 에 관해서 질문이 있다면 귀하는 그러한 도움과 정보를 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다. 그렇게 통역사와 얘기하기 위해서는 1-855-944-0103
 로 전화하십시오.

Polski (Polish): 
Jeżeli ty lub osoba, której pomagasz, macie pytania na temat planów za pośrednictwem Generalcover Insurance, macie prawo poprosić o bezpłatną pomoc i informacje w języku ojczystym. Aby skorzystać z pomocy tłumacza, zadzwoń pod numer 1-855-944-0103
.

ગુજરાતી (Gujarati): 
જે તમને અથવા તમે જેમની મદદ કરી રહ્યા હોય તેમને, Generalcover Insurance વિશે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમને, કોઈ ખર્ચ વિના તમારી ભાષામાં મદદ અને માહિતી પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર છે. દુભાષિયા સાથે વાત કરવા માટે 1-855-944-0103
 ઉપર કૉલ કરો.

ไทย (Thai): 
หากท่านหรือผู้ที่ท่านให้ความช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้มีคำถามเกี่ยวกับ Generalcover Insurance ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือและข้อมูลในภาษาของท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากต้องการใช้บริการล่าม กรุณาโทรศัพท์ติดต่อที่หมายเลข 1-855-944-0103
.

bottom of page